Projekty obce

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Nové Město na Moravě - aktuality

Subscribe to zdroj Nové Město na Moravě - aktuality
Aktualizace: 59 min 15 sek zpět

Program 23. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 06.04.2020

30. Březen 2020 - 10:11

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Fond rozvoje bydlení v roce 2020

 3. Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

 4. Dopady krize do rozpočtu a plán jejich řešení

 5. Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

 6. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

 7. VZ „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Nové Město na Moravě na období 2021-2025“

 8. VZ “ Nákup 2 dopravních požárních automobilů pro jednotky SDH Hlinné a Jiříkovice“

 9. Smuteční síň – návrh podmínek pro vypracování urbanisticko architektonické studie

 10. Informace o průběhu investičních akcí města 2020

 11. NSS – žádost o navýšení kapacity lůžek pobytového zařízení pro Diakonii ČCE – středisko Myslibořice

 12. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny ZŠ Leandra Čecha

 13. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2020

 14. Dotace a dotační programy na rok 2020 a 2021 – mimořádná opatření

 15. Bytová problematika – užívání bytu 2+0 v č.p. 49 na Rokytně u Nového Města na Moravě

 16. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 3467 (cca 200 m2) v k.ú. NMNM – Bezručova ul.

 17. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 1382/5 (129 m2) v k.ú. NMNM (pod stavbou silnice I/19 ve vlastnictví ŘSD – kruhový objezd)

 18. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu části p.č. 628/1 (cca 100 m2) v k.ú. NMNM (ul. Radnická)

 19. Dispozice s majetkem-pacht p.č.83 v k.ú. Pohledec (rybník)

 20. Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3424/77 v k.ú. NMNM (Wolkerova ul.)

 21. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 3363/6 (cca 200 m2) v k.ú. NMNM (areál koupaliště)

 22. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – Temo- Telekomunikace ( Tyršova – 2x)

 23. Prominutí pohledávky( smluvní pokuty ) – BJ 1011/10 v k.ú. NMNM

 24. Dispozice s majetkem – žádost o částečné prominutí nájemného – Mediclinic č.p.12

 25. Dispozice s majetkem – ručitelské prohlášení pro pronájem objektu č.p. 25 v Olešné (bývalé DDM)

 26. Kontrola plnění úkolů RM

 27. Diskuze

 

Michal Šmarda

starosta města

Dobrovolnické centrum v budově muzea

30. Březen 2020 - 10:06

V budově Horáckého muzea se usídlilo Dobrovolnické centrum, které všechny tyto pomocníky koordinuje a zajišťuje hladký průběh pomoci potřebným v této nelehké době. Přidat se můžete i vy!

Dobrovolnické centrum je pro vás k dispozici každý všední den od 8:00 do 16:00 na telefonu 775 857 547 a na emailu dobrovolnik@nmnm.cz.

Dále se i vy, kdo pomoc potřebujete, můžete obracet na telefonní čísla 602 555 156 a 566 598 750, případně na email ic@nmnm.cz.

Děkujeme za spolupráci !

 

Změna svozu komunálního odpadu o Velikonočních svátcích

30. Březen 2020 - 8:59
TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě oznamují, že svoz komunálního odpadu bude v době velikonočních svátků  proveden následovně :

 

Páteční svoz 10.4.2019  bude proveden ve čtvrtek 9.4.2019    

Pondělní svoz 13.4.2019 bude proveden v sobotu 11.4.2019

 

Podle ustanovení čl.7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky Města Nové Město na Moravě č. 4/2012 je vlastník svozové nádoby  povinen  zajistit přistavení sběrných nádob ve večerních hodinách předchozího dne nebo v ranních hodinách svozového dne (nejpozději do 5,00 hod.) a úklid nejpozději ve večerních hodinách svozového dne.

Pokud nebude sběrná nádoba ke svozu přistavena v daném termínu, bude vyvezena až při dalším řádném svozu.

 

Popelka Aleš

pracovník odpadového hospodářství

28. březen – Den učitelů

28. Březen 2020 - 0:01

 

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,

k dnešnímu dni učitelů Vám přejeme hlavně hodně zdraví a trpělivosti.

Děkujeme Vám za Vaši práci s našimi dětmi a za spolupráci s námi.

Realizační tým MAP II

Ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení!!!

27. Březen 2020 - 8:56

Vážení rodiče,

už jsou k dispozici nové tiskopisy pro děti do 13 let, dnes se pokusím formulář poslat v odpovědích na Vaše maily, pokud to nestihnu, tak nejpozději v pondělí 30.3.

Vašemu zaměstnavateli to stačí do konce měsíce. Zde odkaz na ČSSZ https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

DŮLEŽITÉ!

Pečlivě vyplňte část B

U řádku O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a ve dnech napište den, odkdy jste začali pečovat, např. 23.3.2020 – dosud trvá

Nezáleží, kdy jsem Vám tiskopis vydala!

Dále je nutné odevzdat na konci měsíce Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

k vyplnění http://Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Zde vyplníte dny, ve kterých jste v měsíci dítě ošetřovali. Odevzdáte vždy na konci měsíce zaměstnavateli. Musíte odevzdat již za březen spolu se Žádostí o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy).

Přeji Vám hodně sil, trpělivosti a zdraví do dalších dnů.

Vlasta Zálešáková

referentka školy

Noc s Andersenem

27. Březen 2020 - 8:39

V tomto školním roce jsme si spolu s dětmi měli užít Noc s Andersenem. Oficiální celorepubliková akce měla proběhnout v noci 27. března, bohužel musela být přeložena na 15. května. To už doufáme vyjde.

Noc s Andersenem si můžete připravit i vy doma. Na odkazu http://drive.google.com/drive/folders/1IzNIYgAi3GcHEkwSUiJRuM_jS0IUC44p?usp=sharing

jsme do složky Školní družina připravili návrhy aktivit, kterými si můžete zpestřit páteční (nebo kterýkoli jiný) večer. Můžete do nich telefonicky zapojit i babičku a dědečka.

 

 

O „Ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna

27. Březen 2020 - 8:28

Informace Ministerstva průmyslu a obchodu

Publikováno:  dne 26.3.2020

O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna, a to přes živnostenské úřady

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím živnostenských úřadů.

„Dotaci budou moct dostat ty OSVČ, které po uzavření školy nebo jiných dětských zařízení zůstaly s dětmi doma či se starají o osobu zdravotně postiženou aspoň ve stupni I, a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti. OSVČ, které doma pečují o dítě či zdravotně postiženou osobu, budou moct o podporu žádat na obecním živnostenském úřadě,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti.“

Žádost o poskytnutí podpory bude v brzké době k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz včetně příloh. Po vyplnění ji OSVČ bude moct podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo, a to pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě, doručit osobně. Žádost vyhodnotí MPO, rozhodnutí o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ.

 • O „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.
 • Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.
 • Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu na program v první etapě vyčleníme 100 milionů korun. OSVČ si budou moc požádat o podporu za březen už od 1. dubna,“ dodává náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku Silvana Jirotková.

Žadatel o příspěvek:

 • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; prokáže čestným prohlášením
 • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením
 • musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením

nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně; prokáže čestným prohlášením

Přijímací řízení do specializované třídy

26. Březen 2020 - 11:20

Vzhledem ke stávajícím opatřením v souvislosti s nebezpečím vzniku a šíření onemocnění COVID-19 je přijímací řízení do specializované třídy se zaměřením na výpočetní techniku na 1. základní škole v Novém Městě na Moravě pro školní rok 2020-2021 upraveno následovně:

 • přihlášku do specializované třídy se zaměřením na výpočetní techniku lze odevzdávat po celou dobu trvání uzavření škol
 • přijímací pohovory se uskuteční do 10 dnů od nástupu žáků do školy, přesný termín bude upřesněn
 • všichni uchazeči o přijetí do specializované třídy obdrží písemné pozvání k přijímacímu pohovoru na základě vyplněné a odevzdané přihlášky

Podrobné informace o studiu ve specializované třídě získáte ZDE.

Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy

Provoz školy pro děti zaměstnanců vybraných složek

26. Březen 2020 - 10:49

Provoz ZŚ Nové Město Na Moravě, Leandra Čecha 860 v době krizového opatření 

V souvislosti s usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření je naše základní škola ve stavu pracovní pohotovosti pro potřebu zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci vybraných složek, viz usnesení vlády:

– bezpečnostních sborů
– obecní policie
– poskytovatelů zdravotních služeb
– poskytovatelů sociálních služeb
– orgánů ochrany veřejného zdraví
– příslušníků ozbrojených sil
– pedagogických a nepedagogických pracovníků naší školy zajišťující tuto nezbytnou péči

V této souvislosti spolupracujeme s mateřskou školou v NMnM, a to s možnosti zajištění nezbytné péče pro děti ze základní školy, které mají sourozence v mateřské škole. Na žádost zákonných zástupců zajistíme tuto nezbytnou péči o děti – sourozence společně v mateřské škole.

Celý tým našich zaměstnanců je v pohotovosti připraven a věříme, že společně zvládneme tuto nelehkou situaci.

Mgr. Jan Krakovič

ředitel školy

Dobrovolnické centrum

26. Březen 2020 - 9:38

Jsme rádi, že je v Novém Městě tolik lidí ochotných pomáhat. V budově Horáckého muzea se usídlilo Dobrovolnické centrum, které všechny tyto pomocníky koordinuje a zajišťuje hladký průběh pomoci potřebným v této nelehké době. Přidat se můžete i vy!

Dobrovolnické centrum je pro vás k dispozici každý všední den od 8:00 do 16:00 na telefonu 775 857 547 a na emailu dobrovolnik@nmnm.cz.

Dále se i vy, kdo pomoc potřebujete, můžete obracet na telefonní čísla 602 555 156 a 566 598 750, případně na email ic@nmnm.cz.

Děkujeme za spolupráci

Běhej lesy mění termínovku

25. Březen 2020 - 14:38

Současná situace změnila každodenní život nás všech. Nikdo přesně nedokáže říct, jak dlouho bude trvat koronavirová epidemie, ani jak dlouho nás bude držet v brlohu. Proto jsme se rozhodli, že první čtyři závody seriálu s ohledem na bezpečnostní opatření přesuneme na náhradní termíny.

Nový termín čeká Lednici, Karlštejn, Vysočinu a Slavkovský les. I když věříme tomu, že se na jaře bude situace už jen uklidňovat, nechceme riskovat zdraví našich závodníků. Ani pro pořadatele není jednoduché připravovat závody, aniž by bylo jisté, že proběhnou. Proto jsme se po dlouhém hledání nejlepšího řešení rozhodli takto. První závod sezony proběhne 18. července v Brdech a brázdit naše lesy budeme až do října.

Nová termínovka Běhej lesy tedy vypadá takto:

 • 18. 7. – Běhej lesy Brdy
 • 1. 8. – Běhej lesy Bílá
 • srpen (ještě upřesníme) – Běhej lesy Slavkovský les
 • 22. 8. – Běhej lesy Vysočina
 • 29. 8. – Běhej lesy Jizerská
 • 12. 9. – Běhej lesy Boletice
 • 10. 10. – Běhej lesy Lednice
 • 24. 10. – Běhej lesy Karlštejn

 

Všichni závodníci, kteří mají svou registraci na jeden či více přesunutých závodů, jsou automaticky převedeni na startovku závodu v novém termínu. Chápeme ale, že nové termíny nemusí každému vyhovovat, proto jsme se rozhodli umožnit přeregistraci těchto závodů zdarma. V systému SportID můžeš svou registraci zdarma převést na jiný závod seriálu Běhej lesy 2020 nebo na jiného závodníka. Vše zvládneš svépomocí a online, návod najdeš pod tímto odkazem. Startovné je nevratné, využij proto prosím možnost bezplatné přeregistrace.

Start sezony se posouvá až na léto, to ale neznamená, že máš pověsit tenisky na hřebík a v brlohu čekat, až se všechno přežene. Naopak, využívej možnosti jít se vyvětrat a trénuj (zodpovědně) dál. Alespoň pár minut pohybu na čerstvém vzduchu denně totiž nejenže udržuje fyzičku, ale hlavně to posiluje imunitu a zlepšuje náladu.

Revize na pobočkách Městské knihovny

25. Březen 2020 - 12:40

Nyní provádíme revize knihovního fondu na pobočkách naší knihovny.

První revize je za námi a chystáme se na další. Revize se měly provádět v létě, ale vzhledem k situaci je provádíme nyní, abychom po otevření knihovny měli čas na Vás, milí čtenáři.

 

 

 

Knižní novinky

25. Březen 2020 - 12:34

Nakupujeme, katalogizujeme, obalujeme a připravujeme knižní novinky pro Vás, vážení čtenáři. Víme, že si na své první čtenáře ještě chvilku počkají a to nejen novinky, ale i ostatní knížky, časopisy, hry a CD. Proto pro Vás  Moravská zemská knihovna v Brně spustila webový portál KnihovnyPROTIviru https://protiviru.knihovny.cz/  na kterém si můžete zdarma stáhnout knihy v elektronické podobě. Na své si přijdou ti, co hledají zdroje pro dopsání diplomky, rodiče, jejichž děti se doma už nudí, nebo všichni ostatní čtenáři, kteří nyní přišli o přístup ke klasickým knihám.

Pro studenty a pedagogy veřejných i soukromých vysokých škol je spuštěn online přístup k fondům Národní knihovny  a veřejných vysokých škol  https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/vysokoskolakum-knihy-online

TECHNICKÉ ŠKOLKY – INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ

25. Březen 2020 - 12:04

O jarních prázdninách 2020 se konal workshop projektu Technické školky v Mateřské škole Nové Město na Moravě pod vedením lektorů Bc. Jany Šťastné a Čestmíra Šťastného MBA.
Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY souvisí s dlouhodobým programem ,,Popularizace vědy a techniky pro mládež,,. Snahou je vzbudit zájem o techniku, podpořit celkovou technickou a vědeckou gramotnost.
Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.
V úvodní části workshopu byli účastníci seznámeni s pilotní školkou, měli možnost shlédnout video a dozvědět se konkrétní informace o projektu.
Po teoretické části workshopu přišla na řadu část praktická. V některých vyvolávala zděšení a naopak někteří s nadšením přistoupili k připraveným stolům s potřebným materiálem a nářadím. Určitě bylo zábavné sledovat paní učitelky a asistentky pedagoga jak pracují s pilkou, vrtačkou a jiným náčiním. Hned na první pohled bylo vidět, že práce všechny velmi baví, protože pracovaly s velkým nadšením. Ručně vyrobená lodička dle vlastních představ z balzy byla ukázkou zručnosti každé z nás.
A co potom děti? Jakou radost to vyvolá v nich? Už se všechny těšíme, až si budeme společně hrát a vyrábět podle vlastní fantazie.
Velké poděkování za příjemně strávené odpoledne patří lektorům Janě a Čestmírovi Šťastným.

Provoz mateřské školy v době krizového opatření

25. Březen 2020 - 11:58

V souvislosti s usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření je naše mateřská škola ve stavu pracovní pohotovosti pro potřebu zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci vybraných složek viz usnesení vlády:

– bezpečnostních sborů
– obecní policie
– poskytovatelů zdravotních služeb
– poskytovatelů sociálních služeb
– orgánů ochrany veřejného zdraví
– příslušníků ozbrojených sil
– pedagogických a nepedagogických pracovníků naší školy zajišťující tuto nezbytnou péči

V této souvislosti spolupracujeme ze Základní školou Nové Město na Moravě Leandra Čecha, a to možnosti zajištění nezbytné péče pro děti ze základní školy, které mají sourozence v naší mateřské škole. Na žádost zákonných zástupců zajistíme tuto nezbytnou péči dětí – sourozenců společně v naší mateřské škole.

Celý tým našich zaměstnanců je v pohotovosti připraven a věříme, že společně zvládneme tuto nelehkou situaci.

Děkujeme za Vaši podporu.

Šikolová

Rozvážíme balíčky pečiva a doplňkový sortiment – nabídka Pekařství Řečice

25. Březen 2020 - 10:37

Pekařství Řečice nabízí rozvoz balíčků pečiva a doplňkového sortimentu k Vám domů. Rozvoz se týká lokalit Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod.
Telefonické objednávky přijímají každý den 8-12 hodin na tel. 733 53 44 26, rozvoz pak probíhá vždy následující den.
Platba bezkontaktní – převodem na bankovní účet.
V případě, že nejste vybaveni rouškou, přibalí Vám ji zdarma k nákupu.
Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém letáku.

ZRUŠENO – Ochotnické divadlo

25. Březen 2020 - 10:11

Je nám moc líto, ale z důvodu současné karanténní situace v ČR a nejistého dalšího vývoje jsme nuceni zrušit všechna naše letošní divadelnická vystoupení. Kdo jste si již stihli lístky v předprodeji zakoupit, můžete je samozřejmě vrátit na IC v Novém Městě na Moravě. Děkujeme za pochopení. Vaši OCHOTNÍCI Z NOVOMĚSTSKA.

Informace pro občany

25. Březen 2020 - 8:14

Ve dnech 26.-27.3.2020 budou rozmístěny  velkoobjemové kontejnery na bioodpad  v lokalitách Betlém, Brožkáč, Holubka, Dukelská, Hájkova.

Dále budou rozmístěny vaničkové kontejnery v zahrádkářských koloniích Svárov, Brněnská, Jánská, Bezděkov, Purkyňova, Bělisko

Zápis do první třídy na školní rok 2020-2021 bez přítomnosti dětí

25. Březen 2020 - 8:13
Dle nařízení MŠMT se bude zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 konat  v termínu od 1.4.2020 do 30.4.2020 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

Ředitel školy rozhodl, že rodiče mohou na naši školu odevzdávat žádosti o přijetí osobně od 14.4.2020 do 16.4.2020 nebo odeslat písemně na adresu školy nejpozději do 16.4.2020.

Rodiče budou podávat potřebné dokumenty na adresu školy:

 • elektronicky s elektronickým podpisem
   • na mail info@zs2nmnm.cz, zalesakova@zs2nmnm.cz
   • datovou schránkou – hr5jh3w
 • poštou na adresu školy
 • přímo do schránky školy

K zápisu jsou třeba tyto dokumenty (ke stažení):

Dokumenty bude také možné vyzvednout od 1.4. do 16.4. ve spojovacím krčku u jídelny od 8.00 do 13.00, popřípadě dle telefonické domluvy, telefon 566 598 600. 

Škola všem přihlášeným dětem zašle identifikační (registrační) číslo na Vámi udanou mailovou adresu. Pokud neobdržíte do 30.4.2020 registrační číslo, kontaktujte kancelář školy.

Odklad školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Vyplněný formulář Žádost o odklad školní docházky zde doložený doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa je třeba doručit ředitelství školy v době zápisu.

V případě nejasností volejte na telefon 566 598 600.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd
 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2019), přihlásí jej zákonní zástupci k zápisu znovu. Mohou být přihlášeny i ty děti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Každé dítě dostane identifikační (registrační) číslo, které Vám bude zasláno na mail uvedený v Žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání. Seznam identifikačních (registračních) čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2020 / 2021

vydaná v souladu se záměrem města o rovnoměrném naplnění 1. tříd v Novém Městě na Moravě.

Kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí.

 • Ve školním roce 2020/2021 Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860,  okres Žďár nad Sázavou otevře dvě první třídy.
 • Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860,  okres Žďár nad Sázavou, stanoveném obecně závaznou vyhláškou města Nové Město na Moravě č. 4/2015, kterou se stanovily spádové obvody pro jednotlivé základní školy ve městě Nové Město na Moravě.
 • V případě volné kapacity ve dvou prvních třídách základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860,  okres Žďár nad Sázavou přihlížet k těmto kritériím:
 • 1. Trvalý pobyt v Novém Městě na Moravě.
 • 2. Sourozenci ve vyšších ročnících této školy.
  • Doplňujícím kritériem k bodu 2 bude:
   • – ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.
 • 3. Vzdálenost místa trvalého bydliště od budovy ZŠ Leandra Čecha 860, přičemž přednost má dítě bydlící blíže této budově.
  • Doplňujícím kritériem u bodu 3 bude věk dítěte. Pořadí se bude stanovovat podle data narození (tzn. od nejstaršího k nejmladšímu).

V Novém Městě na Moravě dne 25. 3. 2020

Mgr. Jan Krakovič

ředitel školy

Pozitivní vakcína do žil

25. Březen 2020 - 7:53

Dnes, tj. 25. března 2020 od 12:30 hod. nalaďte Český rozhlas, ČT, kde po projevu Zdeňka Svěráka zazní velmi známá píseň „Není nutno“, kterou jistě všichni znáte…je to krásný happening, kterým se můžeme opět krásně podpořit a třeba budeme i slyšet.

Přejeme všem pozitivní přístup a náladu.

Není nutno nezpívat!

Stránky