Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Nové Město na Moravě - aktuality

Subscribe to zdroj Nové Město na Moravě - aktuality
Aktualizace: 1 hodina 19 min zpět

<p>Vypsaná fiXa je pardubická skupina

21. Říjen 2021 - 21:03

Vypsaná fiXa je pardubická skupina mající základy v rocku obohaceném o prvky jiných žánrů; sama kapela se někdy označuje za pop punkovou. Výrazným prvkem skupiny jsou její básnické, surrealistické texty, které píše frontman Michal Mareda.

Skupina vznikla v roce 1994.

V roce 2021 skupinu opustil jeden ze zakládajících členů baskytarista Daniel Oravec alias Mejn. Vypsaná fiXa nyní hraje v sestavě:

Michal Mareda (Márdi) – zpěv, kytara
Milan Kukulský (Mejla) – kytara
Kryštof Mašek – baskytara
Petr Martínek (Pítrs) – bicí
Vznik názvu skupiny popsal frontman Márdi tak, že se svým bratrem jednou nahrál na magnetofon šest písniček a vytvořil na to obal s nápisem „Vypsaná fixa“. Po několika letech chtěl s nynějším bubeníkem skupiny Pítrsem udělat nějaký prázdninový projekt. Když přišlo na jméno kapely, vzpomněl si právě na název Vypsaná fixa.

Během roku 2007 spolupracovali na natáčení českého filmu Václav, který orámovala hudba z jejich tvorby. Zpěvák skupiny se ve filmu objevil i v epizodní roli. V roce 2012 spolupracovali na filmu Čtyři slunce.

Cena v předprodeji 350 Kč (280 Kč s Novoměstskou kartou). Vstupenky si můžete koupit na Informačním centru (Vratislavovo náměstí 114, Nové Město na Moravě) nebo přes sms ticket.

Cena na místě 400 Kč.

Oznámení o omezení provozu

21. Říjen 2021 - 13:50

č.j. 1209/2021

Oznámení

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že po projednání se zřizovatelem a na základě vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

omezuje provoz

v době

27.10. – 29.10.2021

provoz přerušen na místě poskytovaného vzdělávání a školských služeb

Pohledec

Provoz bude zajištěn na místě poskytovaného vzdělávání a školských služeb

Drobného

Žďárská

Slavkovice

Podzimní stezka poznání

21. Říjen 2021 - 13:08

Podzim nám nabízí pestrou barevnou škálu a k tomu pěkné počasí vybízející ke krásným vycházkám do přírody. Tak proč toho nevyužít a nepřipravit dětem naučnou stezku, kde si ověří svoje vědomosti o podzimním období a zároveň procvičí koordinaci pohybů. Na děti čekalo spoustu zajímavých úkolů jako štafetový běh s přeskoky hromádek listí, hledání listí a klacíků s porovnáváním velikostí a společná tvorba housenky z těchto materiálů, chůze k určitému cíli ve vázaném zástupu za sebou, opakování si poznatků o stromech, hledání nejsilnějšího stromu k načerpání přírodní energie, procvičování matematických představ, určování charakteristických znaků podzimu, vnímání zvuků kolem sebe a mnoho dalšího.

Děti si celé dopoledne krásně užily a všichni jsme si odnesli spoustu zážitků z tohoto dobrodružství.

Územní plán Krásné – projednání návrhu zadání

21. Říjen 2021 - 12:53

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Krásné, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle ust. § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě rozhodnutí zastupitelstva Obce Krásné zpracoval v souladu s ust. § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh Zadání územního plánu Krásné. Ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona zveřejňuje pořizovatel návrh Zadání územního plánu Krásné způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh Zadání územního plánu Krásné je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 22. 11. 2021 (včetně). 

Každý může ve lhůtě do 22. 11. 2021 včetně uplatnit u pořizovatele (Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, kancelář v 1. nadzemním podlaží – dveře č. 1.105, Ing. Sylva Urbancová, tel. 566 598 412, sylva.urbancova@meu.nmnm.cz) písemné připomínky.

K připomínkám uplatněným po lhůtě se nepřihlíží.

 

Nový kroužek 3D tisk

21. Říjen 2021 - 11:05
  • Představujeme Vám zbrusu nový kroužek 3D tisk.
  • Kroužek začíná svoji činnost od listopadu a je určen pro II. supeň ZŠ
  • Je třeba se přihlásit do konce října ZDE:
  • Úterý – 16-17:00 (ml.) 17-18:00(st.)

Státní svátek 28. října 2021

21. Říjen 2021 - 10:50

Opět se na vás těšíme i ve státní svátek!
Horácké muzeum a informační centrum má ve státní svátek otevřeno v době: 9:00-12:00 a 13:00-16:00 hodin.

Oznámení vedoucí vychovatelky ŠD – podzimní prázdniny

20. Říjen 2021 - 14:51

O podzimních prázdninách, ve středu 27. října a v pátek 29. října 2021, bude z technických důvodů přerušen provoz školní družiny.

Dne 27. 10. 2021  se uskuteční v rámci ŠD výlet přihlášených dětí na Krátkou (maximálně 25 dětí).

Martina Strachoňová

vedoucí vychovatelka

48. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

20. Říjen 2021 - 9:09
Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 48. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 11.10.2021
od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová Omluveni: Bc. Jaroslav Lempera Nepřítomni: <dle prezenční listiny> Hosté: Mgr. Petr Hanych Předsedající: Michal Šmarda Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

M. Šmarda, starosta města, byl přítomen od 15:20 hodin.

Číslo
bodu Bod
Komentář 1. 1/48/RM/2021 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body
č. 24 Dotační program na protihluková opatření
č. 25 Smlouva o zajištění přeložky plynárenských zařízení a smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene – Infrastruktura RD Pohledec:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
3. Žádost o dotaci – LC Zahradníkův kout
4. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
5. Žádost o poskytnutí investiční dotace – Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
6. Seznam dětí pro poskytnutí daru
7. I. ZŠ – Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě – vybavení 1. ZŠ
8. Dar zlaté lyže – historické ceny závodu Zlaté lyže Českomoravské vrchoviny
9. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.06.2021
10. Dispozice s majetkem – směna části pozemků  p.č. 492/2 x.č. 467/3 v k. ú. NMNM (ul. Brněnská – chodníky)
11. Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků v k.ú. NMNM (u Ski hotelu)
12. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3912/4 v k.ú. NMNM (ul. Lesní) – 3x
13. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č.1075/2 – cca 4 m2 v k.ú. NMNM (terminál vlak. nádraží- Alza)
14. Dispozice s majetkem-  dodatek č. 7  k nájemní smlouvě – zúžení předmětu nájmu v k.ú. NMNM (SK)
15. Dispozice s majetkem – věcná  břemena v k.ú.Studnice u Rokytna , k.ú. NMNM (EG.D , plyn. přípojka FO- Žďárská, Německého, Novoměst. teplárenská – teplovod Probe)
16. Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 166/1 ( 244 m2) k.ú. Jiříkovice u NMNM
17. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 123 (bývalá KB)
18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 (423 m2) v k.ú. NMNM (Brněnská)
19. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 53/3 (cca 50 m2) v k.ú. Jiříkovice u NMNM
20. Smlouva o nájmu EÚD
21. Kontrola plnění úkolů RM
22. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
23. Diskuze

 

 

 

S. Marek, místostarosta města, zahájil schůzi rady města v 14:34 hodin.

Ověřovatelem zápisu a záznamu jmenoval Mgr. Šustrovou a zároveň konstatoval, že zápis a záznam z minulé rady byl ověřen jím samotným a neshledal žádné připomínky. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 2. 2/48/RM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 3. 3/48/RM/2021 Dotační program na protihluková opatření

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města poskytnutí dotací ve výši doporučenou hodnotící komisí a uzavření smluv na poskytnutí dotací dle přílohy č. 5 tohoto materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 24.7.2020 dle přílohy č. 7 tohoto materiálu.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 4. 4/48/RM/2021 Žádost o dotaci – LC Zahradníkův kout

I. Rada města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci na projekt LC Zahradníkův kout v rámci 13. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020, Státního zemědělského intervenčního fondu

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 5. 5/48/RM/2021 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1000,-Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkové poukázky na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Drahomíra Coufalová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 6. 6/48/RM/2021 I. ZŠ – Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě – vybavení 1. ZŠ

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Nájemní smlouvy ze dne 25.09.2020 mezi městem Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900 (pronajímatel) a Základní školou Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou (nájemce), jehož předmětem je rozšíření předmětu pronájmu o el. varný kotel, a to dle přílohy č. 1 materiálu.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 7. 7/48/RM/2021 Dar zlaté lyže – historické ceny závodu Zlaté lyže Českomoravské Vysočiny

I. Rada města schvaluje

darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě jako obdarovaným a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hlučín jako dárcem, jejímž předmětem je darování 1 ks zlaté lyže, historické ceny závodu Zlatá lyže Českomoravské Vysočiny dle přílohy č. 1 a vyslovuje poděkování panu ░░░░ ░░░░ ░░░  za tento dar.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 8. 8/48/RM/2021 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.06.2021

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 30.06.2021.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 9. 9/48/RM/2021 Dispozice s majetkem – směna části pozemků p.č. 492/2 x.č. 467/3 v k. ú. NMNM (ul. Brněnská – chodníky)

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města ke schválení směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

převod

–  části p. č. 467/3 o výměře 44 m2 (dle GP p. č. 467/37) z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  Nové Město na Moravě v podílu id. 1/4, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Žďár nad Sázavou v podílu id. 1/4 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě v podílu id. 1/2,

– části p. č. 492/2 o výměře 44 m2 (dle GP p.č. 492/3) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě v podílu id. 1/4, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Žďár nad Sázavou v podílu id. 1/4 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě v podílu id. 1/2, do majetku města s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 10. 10/48/RM/2021 Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků v k.ú. NMNM (u Ski hotelu)

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru směny části pozemků p.č. 3118/11 (cca 1700 m2) a části p.č. 3118/1 (cca 120 m2) za části pozemků p.č. 3118/17 (cca 900 m2), části p.č. 3121/2 (cca 800 m2) a p.č. 3118/4 (22 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 11. 11/48/RM/2021 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3912/4 v k.ú. NMNM (ul. Lesní) – 3x

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 3912/4 o výměře 121 m2 (dle GP p.č. 3912/21)  v k. ú. Nové Město na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě,, za dohodnutou kupní cenu 30.250,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 3912/4 o výměře 4 m2 (dle GP p.č. 3912/22)  v k. ú. Nové Město na Moravě, a to manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě,, za dohodnutou kupní cenu 1000,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 3912/4 o výměře 56 m2 (dle GP p.č. 3912/23)  v k. ú. Nové Město na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě,, za dohodnutou kupní cenu 14.000,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 12. 12/48/RM/2021 Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 1075/2 – cca 4 m2 v k.ú. NMNM (terminál vlak. nádraží- Alza) AKTUALIZOVÁNO

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 1075/2 o výměře cca 4 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě – dle situačního zákresu, a to, na dobu neurčitou, s  6 měsíční výpovědní lhůtou s měsíční výši nájemného 1.250 Kč + DPH, za účelem umístění (instalace) zařízení AlzaBoxu a antény a jeho provozování, včetně výdeje objednaného zboží pro zákazníky nájemce a včetně zavážení zboží, a to dle přiloženého návrhu nájemní smlouvy.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 13. 13/48/RM/2021 Dispozice s majetkem- dodatek č. 7 k nájemní smlouvě – zúžení předmětu nájmu v k.ú. NMNM (SK)

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.7 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem, jakožto pronajímatelem a SPORTOVNÍM KLUBEM NOVÉ MĚSTO NA  MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 480░ jakožto nájemcem, jehož předmětem je zúžení předmětu nájmu o část pozemku p.č. 3118/1 o výměře cca  1700 m2 (v rozsahu dle situačního zákresu) v k.ú. Nové Město na Moravě a dále upřesnění a doplnění povinností nájemce zejm. o povinnost informovat pronajímatele tři měsíce předem jak o jednotlivých akcích, tak i dopravních omezeních a dále úprava podmínek souhlasů pronajímatele s podnájmem předmětu pronájmu, který by byl  vyžadován pouze pro akce, které omezují přístup veřejnosti na předmět pronájmu nebo mají negativní dopad na okolí Vysočina Arény (např. dopravní omezení).

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 14. 14/48/RM/2021 Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú.Studnice u Rokytna , k.ú. NMNM (EG.D , plyn. přípojka FO- Žďárská, Německého, Novoměst. teplárenská – teplovod Probe)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na části pozemku p.č. 28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna  umístění distribuční soustavy –  přípojky NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500,-Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č. 1535/1 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – NTL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene a každého dalšího vlastníka pozemku p.č. 554  v k.ú. Nové Město na Moravě (t.č░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ oba bytem Nové Město na Moravě). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1.750,- Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č. 1551/1 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – NTL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene a každého dalšího vlastníka pozemku p.č. 2774  v k.ú. Nové Město na Moravě (t.č. ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░ ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1.750,- Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na částech pozemků p.č. 355/1, 367/1, 363/2, 363/9, 367/4 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování teplovodního zařízení  a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene  NOVOMĚSTSKÁ  TEPLÁRENSKÁ a.s., Hornická 976, Nové Město na Moravě,592 31, IČ: 25335057.Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 29.450,- Kč + DPH.

V. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č.1551/1 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – NTL přípojky a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene a každého dalšího vlastníka pozemku p.č. 2858 v k.ú. Nové Město na Moravě (t.č.░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , Psáry- Dolní Jirčany). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 1.750,- Kč + DPH.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 15. 15/48/RM/2021 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 166/1 ( 244 m2) k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci – části pozemku  p. č. 166/1 o výměře 244 m2  (dle GP p.č. 166/3), a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Jiříkovice░░░ každý v podílu vyjádřeném id. 1/2 na této nemovité věci, do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 4.880 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 16. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 (423 m2) v k.ú. NMNM (Brněnská)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 1233 (423 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 0 Proti: 3 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo 17. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 53/3 (cca 50 m2) v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č.53/3 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, dle situačního zákresu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo 18. 16/48/RM/2021 Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 123 (bývalá KB) AKTUALIZOVÁNO

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 182/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2), jehož součástí je stavba č. p. 123 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 110 m2 v 1. NP objektu č. p. 123 za základní nájemné ve výši 242.000 Kč za rok bez DPH, a to za účelem zřízení kavárny na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem.

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl pro vzájemné diskuzi hlasovat o jedné z variant návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zvolené variantě.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 19. 17/48/RM/2021 Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě rozhodnout o poskytnutí individuální  investiční dotace ve výši 700 tis. Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci se sídlem Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě za účelem rozšíření centrálního parkoviště na Žďárské ulici v Novém Městě na Moravě o 32 parkovacích míst s asfaltovým povrchem pro účely parkování klientů nemocnice, a v návaznosti na to uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a příspěvkovou organizací Kraje Vysočina Nemocnicí Nové Město na Moravě, p.o. se sídlem Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě jako příjemcem dotace, za podmínky, že žádost bude ke dni projednání v ZM kompletní.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě ke schválení rozpočtové opatření, a to převod částky ve výši 700 tis. Kč z odvětví finanční operace do investičních výdajů za účelem poskytnutí individuální investiční dotace Nemocnici Nové Město na Moravě, p.o. se sídlem Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 20. 18/48/RM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2021

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Ing. Kubík a M. Hemza. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 21. 19/48/RM/2021 Smlouva o zajištění přeložky plynárenských zařízení a smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene – Infrastruktura RD Pohledec

I. Rada města schvaluje

v souvislosti s budoucí realizaci stavby „Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných a bytových domů-Pohledec u Nového Města na Moravě“ uzavření:

 

1/ Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 dle přílohy.

 

2/ Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemků p.č. 622/3 ve vlastnictví města, jehož předmětem je přeložka STL plynovodu a přepojení plynovodní přípojky v k.ú. Pohledec,  včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucím služebném pozemku p.č. 622/3, mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 dle přílohy.

 

3/ Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 a obcí Zubří, se sídlem  592 31 Zubří 37, IČ: 00842656 dle přílohy.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 22. 20/48/RM/2021 Smlouva o nájmu EÚD

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o pronájmu a přechodu vlastnického práva venkovní elektronické úřední desky mezi městem Nové Město na Moravě jako nájemcem a DigiDay Czech s.r.o., ul. 28. října 3388/111, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 06078362 jako pronajímatelem, jejímý předmětem je pronájem venkovní el. úřední desky dle podmínek smlouvy uvedené v příloze č. 5 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 23. 21/48/RM/2021 Kontrola plnění úkolů RM AKTUALIZOVÁNO

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy materiálu s tím, že úkoly

č. 11 – ukládá tajemníkovi připravit potřebné podklady pro zahájení úsekového měření ve vybraných lokalitách města a místních částí

č. 16 – starostovi a odboru FIN zapracovat do investiční části rozpočtu roku 2022 investiční rezervu ve výši 5 mil. Kč a do střednědobého výhledu rozpočtu 2022 až 2026 investiční akci „Bezpečnost Masarykovy ulice – II. Etapa“

č. 19 – ukládá odboru SMM přepracovat plán zimní údržby dle diskuze, dopracovat nové úseky komunikací a předložit na další schůzi rady města

vyřazujeme jako splněné.

II. Rada města souhlasí

s realizací nových plakátovacích ploch – válcové, v průchodech deskové i s jejich umístěním (vyjma pěšího propoje mezi Komenského a Vratisl. náměstím), a to dle příloh materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 24. 22/48/RM/2021 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí 1. předloženou zprávu z jednání komise pro územní pánování, architekturu a rozvoj města 2. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas 3. předloženou zprávu z jednání komise kulturní a společenské II. Rada města pověřuje 1. Ing. T. Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města 2. Ing. T. Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro mládež, sport a volný čas 3. Mgr. H. Šustrovou, členku RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise kulturní a společenské Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 25. Diskuze

 

V bodu diskuze bylo projednáno téma setkání rodáků a padesátníků.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

M. Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 16:55 hodin. Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta

Stanislav Marek
místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:

Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:

Mgr. Helena Šustrová
zastupitel

Akce říjen

20. Říjen 2021 - 9:06

Vážení návštěvníci,

představujeme Vám akce na říjen v Městských lázních :-). Novoměstským základním školám a gymnáziu byly předány vstupy 1+1 pro učitele. Tyto slevové vstupy od nás také obdržela Nemocnice pro všechny svoje zaměstnance. Na Svatováclavské slavnosti jsme do tomboly věnovali také vstupy 1+1 a slevu 30% do našeho bufetu. Tuto slevu uplatníte pomocí kartičky přímo v našem bufetu.

Akce říjen 2021

1.10. – Mezinárodní den seniorů – pro seniory k svátku káva zdarma
1.10. – Mezinárodní den lékařů – vstupenky 1+1 zdarma
5.10. – Světový den učitelů – vstupenky 1+1 zdarma

10.10. – 17.10. – Světový den duševního zdraví – sleva na zážitkovou koupel dle vlastního výběru 10% a k masáži káva zdarma

28.10. – státní svátek – otevřeno od 10:00 i saunový svět

Podzimní prázdniny 27.10. – 29.10.
Otevírací doba během prázdnin:
Středa: 14:00 – 21:00, sauny od 14:00 (společné)
Čtvrtek: 10:00 – 21:00, sauny od 10:00 (společné)
Pátek: 10:00 – 21:00,  sauny od 10:00 (společné)
Sobota: 10:00 – 21:00,  sauny od 10:00 (společné)
Neděle: 10:00 – 21:00,  sauny od 10:00 (společné)

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Svoz bioodpadu ve městě a místních částech Jiříkovice, Maršovice, Petrovice, Pohledec a Rokytno

19. Říjen 2021 - 7:08

svoz „BRKO“ biologicky rozložitelného komunálního odpadu rostlinného původu z údržby zahrad a domácností bude realizován následovně :

1) popelnice u RD – z plastových nádob hnědé barvy o objemu 240 l, které jsou umístěny u jednotlivých rodinných domů v lokalitách města „Betlém, Brožkův kopec a Výhledy“ a v místních částech Jiříkovice, Maršovice, Petrovice a Rokytno tzv. systém „door to door“ – poslední svoz bude proveden ve 44 týdnu v pondělí 1.11.2021 a v úterý 2.11.2021 dle svozové oblasti viz. příloha č.1.

2) popelnice a kontejnery veřejně přístupné z plastových nádob hnědé barvy o objemu 240 l a 770 l z veřejně přístupných nádob v ostatních lokalitách města – svoz je prováděn 1 x týden, v zimním období cca 1 x měsíc dle klimatických podmínek v den plánovaného svozu viz. příloha č.2.

3) kontejnery MČ Pohledec – z plastových nádob hnědé barvy o objemu 770 l z veřejně přístupných nádob hnědé barvy o objemu 770 l v místní části Pohledec – poslední svoz bude proveden ve 45. týdnu ve středu dne 10.11.2021 viz. příloha č. 3.

Velkoobjemové a vaničkové kontejnery budou ponechány na místech do 15. listopadu 2021, termín je odvislý od aktuálních klimatických podmínek a míře zaplnění v rámci svozů.

Do nádob na BRKO patří:

Tráva, listí, seno, sláma, plevel ze zahrad, zbytky ovoce a zeleniny, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva, skořápky od vajec a ořechů, sedliny z kávy, čaje i s filtrem a čajové sáčky, piliny, drobný ořez z větví, popel ze dřeva, suché květiny, rostlinné zbytky z domácností, papírové kapesníky, utěrky, ubrousky a sáčky.

Do nádob na BRKO nepatří:

Chemické a nebezpečné látky, cizorodé látky – plast (umělé hmoty všeho druhu), sklo, kovy a textilie, stavební materiály a sutě, směsný komunální odpad, uhynulá zvířata, živočišné zbytky – jako maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat.

Jak má ostré zuby sumec?

18. Říjen 2021 - 12:55

Děti z naší mateřské školy dostaly milé pozvání, podívat se do místních sádek. Pan rybář dětem vylovil z nachystaných kádí různé druhy ryb, jako třeba štiku, okouna, amura a kapra, který neměl šupiny. Děti měly možnost prohlédnout si čerstvě vylíhlého sumečka, dozvěděly se, že si rybky mohou i pohladit, ale musí si před tím pořádně namočit ruku. Zkusily si, jak je těžký podběrák a nejstatečnější z dětí, sáhly do pusy dospělému sumci a na vlastní kůži zjistily, jak ostré má zuby.

Buchty a loutky – Psycho reloaded

18. Říjen 2021 - 9:06

Nenechte si ujít 19. 10. od 19:00 Buchty a loutky a jejich inscenaci Psycho reloaded. Je to první inscenace čtyřdílného cyklu, inspirovaného americkými kvalitními filmy. /Barbarella Reloaded/ Čelisti Reloaded/ Moucha Reloaded/.

Buchty a loutky je nezávislý loutkový divadelní soubor a má za sebou za 30 let své existence, přes 60 divadelních premiér pro děti i pro dospělé, řadu hudebních a filmových projektů, získal řadu prestižních ocenění.  S nezaměnitelnou poetikou, originálními postupy a nadhledem zpracovávají Buchty a loutky klasické literární i filmové tituly, přinášejí také autorskou tvorbu. Jejich loutkové inscenace pro děti plné humoru jsou zábavné i pro rodiče. Se svými inscenacemi vystupují Buchty a loutky po celých Čechách i v zahraničí – Evropa, Japonsko, Tchaj-wan, USA, Kanada, Mexiko, ročně soubor odehraje okolo 250 představení.

Vstupné v předprodeji 100,- Kč, na místě 120,- Kč.

Vstupenky je možné si koupit na Informačním centru nebo přes Smsticket zde:

https://www.youtube.com/watch?v=QGo6Yh_0U8k

Mixle v Piksle

18. Říjen 2021 - 8:59

„Vedlejší projekt“ zpěváka Márdiho a bubeníka Pítrse z kapely Vypsaná fiXa. Přijďte si všichni, rodičové i malé děti, zazpívat největší školkové hity jako „Skákal pes“, „Běží liška k Táboru“, „Prší prší“ nebo „Komáři se ženili“, které jsou zahrány na elektrickou kytaru s boostrem, basu, bicí a samozřejmě s „fiXím“ nádechem :). Tahle parta bude bavit nejen všechny malé uličníky a uličnice ale také rodiče, kteří tak zavzpomínají nad dětskými léty. Mixle v piksle jsou prostě ta nejlepší volba pro odrostlé i teprve klubající se hudební „fajnšmekry“.

Pro nás a naše děti zahrají v rámci Malého světa 23. 10. 2021.

Vstupné pro děti (děti 0-3,99 zdarma) 80,- Kč, dospělí 120,- Kč, rodinná (max. 2 dospělí a 3 děti) 350,- Kč. Vstupenky můžete koupit v předprodeji na Informačním centru, přes SMS tisket nebo přímo na místě.

https://www.youtube.com/watch?v=sZtlWSwttME

Malý svět

18. Říjen 2021 - 8:56

Zábavně-výchovně-vzdělávací úžasný den. Plný poznání, her, divadla, hudby, pokusů, hraček a spousty dalšího.

9:00 – 16:00, Velký sál
Divadlo UDIF – Úžasné divadlo fyziky
Demonstrační stanoviště
Hrátky s chemií – chemii jsme měli už kdysi, ale je to obšírné téma, plné krásných pokusů.Chemie je vlastně jen fyzika atomů a tak jsme i my těmi pravými pro to, vám ukázat její krásy. Jak se v chemii dají měnit barvy? Proč věci hoří? Jak si vyrobit zlatý déšť? Budeme měnit PH i vnitřní strukturu látek, budeme barvit elektřinou a ukážeme vám návod na barevnou chemickou zahrádku.
Výrobní stanoviště
Výroba slizu – sliz je oblíbená výroba dětí malých i velkých. Barvu si děti vyberou sami a pak jen správně namíchají další chemikálie.
Interaktivní exponáty
Pískoviště s řekou – zcela nový experiment, který zabaví děti na desítky minut. Protože co je lepšího, než pískoviště, ve kterém teče voda?Nápad na nás narazil v Sience centru v Ljublani, kde jsme se od exponátu my sami nemohli odtrhnout. A tak jsme si ho vyrobili. Děti i dospělí mohu sledovat vznik meandrů, jezer, erozi země, ale hlavně mohou stavět přehrady a jiné vodní stavby.

9:00 – 16:00, Velký sál
_Půda – Centrum technického vzdělávání Městské knihovny Polička
Demonstrační stanoviště
Díváme se opravdu zblízka – Prohlíželi jste si někdy nějakého živočicha či rostlinu opravdu zblízka, třeba pod lupou nebo v mikroskopu? Pokud ne, tak u nás si to budete moci vyzkoušet. A pokud ano, přijďte také a zkuste rozluštit naše „hádanky z mikrosvěta“.
3D tiskárna v akci – Pokud nevíte, co je to 3D tiskárna a jak funguje, přijďte se podívat tu naši. Uvidíte nejen průběh 3D tisku, ale také si budete moci prohlédnout 3D vytištěné výukové pomůcky a jiné užitečné a zábavné věcičky.
Interaktivní exponáty
Roboti pro malé i velké – S roboty se dá jen tak hrát nebo se třeba učit programovat nebo si hrát a učit se zároveň, jak se komu líbí. A na _Půdě Městské knihovny v Poličce máme robotů opradu hodně. Několik z nich budeme mít s sebou, abyste si mohli vyzkoušet, co vlastně umí.
3D tištěné výukové pomůcky – školní vyučování s využitím 3D tištěných výukových pomůcek rozhodně není nudné. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči.

9:00 – 16:00, Konferenční sál č. 1, 1. patro, Gogelínový salónek
„MAP na Malém světě“
Retrohry – skákání gumy, skákání panáka, cvrnkání kuliček (neboj, máme speciální „důlek“
Exploze – děti si budou vyrábět svoji vlastní hru Explozi, http://www.deskovehry.info/pravidla/exploze.htm
Gerontooblek – oblek na simulaci stáří – návštěvníci si oblečou speciální oblek, který jim simuluje, jak se cítí a pohybuje starý člověk https://regeco.eu/kategorie/specialni-pomucky/sada-pro-simulaci-stari/
11:00 – čtení a tvoření z knihy Buchty a loutky dětem, Gogelínový salónek

9:00 – 16:00, Velký sál
Tržiště
Woodhračky: kvalitní a originální designové hračky nejen od značek Janod, Djéco, Vilac, Lilliputeins https://www.woodhracky.cz
Poketo: nakladatelství pro děti, kreativní vzdělávací materiály, knihy a hry pro děti takové, jaké jsou: hravé, zvídavé a jedinečné https://poketo.cz/
Babyvak: pečlivě a lokálně vyrobená nosítka, závěsné textilní kolébky, zavinovačky a relaxační pytle https://www.babyvak.cz/
Angličtina-hry: didaktické pomůcky pro výuku angličtiny, jak pro učitele, tak pro rodiče a děti všech věkových skupin a nejrůznější jazykové pokročilosti https://www.anglictina-hry.cz/
Afes: sociální podnik, kreativní značka Afes, nabízející materiál pro tvorbu obrázků a mandal barevnými písky https://afes.cz/
Edita Fields: ovocné raw trubičky jsou vyrobeny ze 100% ovoce, sušené se při nízké teplotě pro zachování vitamínů, neobsahují žádný přidaný cukr či lepek a milují je nejen dospělí ale hlavně děti!
Riska: malosériové kolekce dětského oblečení s důrazem kladeným na pohodlnost, praktičnost, jedinečnost jednotlivých kousků a současně kvalitu a vhodnost použitých materiálů https://riskashop.cz/
VICTORKY: nadčasové a pohodlné oblečení pro děti i jejich maminky https://www.fler.cz/victorky
Děti zítřka: výrobky od dětí pro děti

Divadlo pro děti, 
Divadlo KAKÁ dvou absolventek DAMU Štěpánky Vanické a Jany Kollertové
10:00, Gobelínový salónek
Ezopovy bajky – Každý z nás si vzpomene aspoň na jednu z klasických Ezopových bajek, ve kterých se zvířata chovají jako lidé a nastavují tak zrcadlo našim mnohdy nepěkným vlastnostem.
14:00, Gogelínový salónek
Noty na buben – Osm not ve stupnici, osm postav v pohádce, dvě rodiny. Všichni spolu hrají a ladí, ovšem jen do doby, než se otcové rozkmotří. Najdou děti, které se spolu i přes zákaz rodičů chtějí kamarádit, řešení? Pochopí rodiny jednotlivých not, že bez těch druhých nedokážou zahrát písničku? Na tyto otázky vám odpoví náš hudební příběh. A ještě se možná naučíte znát noty.
16:00, Gogelínový salónek
Ezopovy bajky – Každý z nás si vzpomene aspoň na jednu z klasických Ezopových bajek, ve kterých se zvířata chovají jako lidé a nastavují tak zrcadlo našim mnohdy nepěkným vlastnostem.

17:00, velký sál
koncert MIXLE V PIKSLE
Kdo je Mixle v piksle? Jsou to Márdi a Pítrs z vypsané fiXy, Lukas z Fundamentalisty v pásmu Gazi a Ondroid z kapely Most Wonky. Všichni dohromady hrají dětem a všem dalším.
https://www.youtube.com/watch?v=sZtlWSwttME

Vstupné:
Výrobní stanoviště slizu (na místě) – cena za kus 10,- Kč
Divadlo (na místě) – děti 60,- Kč, dospělí 80,- Kč, rodinné vstupné 250,- Kč
Koncert (na místě a v předprodeji) – děti 80,- Kč, dospělí 120,- Kč, rodinné vstupné 350,- Kč
Děti 0-3,99 – zdarma
Rodinná vstupenka – max. 2 dospělí a 3 děti

Kino – listopad 2021

17. Říjen 2021 - 16:18

Další měsíc je tu a my Vám přinášíme přehled filmových titulů, které jsme pro Vás připravili na listopad 2021.

Listopad 2021

Úterý 2. 11. 2021, 19:00 – Jednotka intenzivního života, 100 Kč + beseda
Středa 3. 11. 2021, 19:00 – Jednotka intenzivního života, 100 Kč
Neděle 14. 11. 2021, 16:00 – Gump – Pes, který naučil lidi žít, 80 Kč
Úterý 16. 11. 2021, 19:00 – Shoky & Morthy: Poslední velká akce, 100 Kč

Na všechny se těšíme!