Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

MA21 plnění kriterií

V průběhu roku 2004 byla Pracovní skupinou pro místní Agendy 21 (PS MA21) při Radě vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) sestavena sada Kritérií místní Agendy 21 (MA21). Jejím hlavním cílem je zajistit monitorování úrovně procesu MA21 v jednotlivých obcích, městech a regionech.

Sada kritérií MA21 je členěna do čtyř základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“ (nejnižší). Těmto kategoriím předchází ještě tzv. „nultá“ kategorie „Zájemci“.
Každá z kategorií má svá vlastní kritéria a jasně měřitelné ukazatele, které hodnotí úroveň realizace procesu MA21 v dané municipalitě. Předpokladem pro splnění celé kategorie je naplnění a zdokumentování všech v ní obsažených Kritérií MA21.

K 1. lednu 2010 došlo k aktualizaci sady kritérií MA21 tak, aby lépe vyhovovaly rozdílným typům municipalit. Nejzávažnější změnou je rozdělení registrovaných subjektů do šesti skupin dle typu:

  • MALÁ OBEC - Ve smyslu platných kritérií pro MA21 se jako malé obce mohou registrovat obce s počtem obyvatel do 2000. Obce s hraničním počtem obyvatel (těsně nad 2000) mohou své zařazení konzultovat se zástupci PS MA21.
  • OBEC - Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce (dle § 1 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).
  • STATUTÁRNÍ MĚSTO S MĚSTSKÝMI OBVODY NEBO MĚSTSKÝMI ČÁSTMI - Území statutárních měst se může členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. (dle § 4 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).Tato města se mohou registrovat jako celek (ve skupině Statutární město s městskými obvody) a současně se do systému mohou samostatně registrovat i jejich městské části (ve skupině obce). Hlavní město Praha a jeho městské části (ve smyslu zákona č. 131/2000 o hlavním městě Praze), se mohou rovněž registrovat ve stejném režimu jako statutární města. Ostatní statutární města, která nemají zřízené samostatné městské obvody, čí městské části, se mohou registrovat jako obce.
  • MIKROREGION - Sdružení několika obcí za účelem dosažení společného cíle. Typickým rysem takového svazku je vznik z vlastní iniciativy, nikoliv příkazem nadřízeného orgánu nebo ze zákona.
  • KRAJ - Vyšší územní samosprávné celky (územní společenství občanů, veřejnoprávní korporace), které ustanovuje ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků.
  • OSTATNÍ - Spřátelené organizace, soukromé, nevládní, neziskové organizace a firmy, které chtějí být registrované v databázi MA21. Tyto organizace zůstávají v MA21 zařazeni pouze v kategorii "Zájemci".

Databáze MA21 – Webové prostředí pro plnění a aktualizaci Kritérií MA21

Databáze MA 21 byla vytvořena s cílem poskytnout municipalitám jednoduchý nástroj pro prezentaci jimi naplňované úrovně procesu MA21 dle oficiálně stanovených podmínek v sadě Kritérií místní Agendy 21 (MA21).

Databázi MA21 z pověření Ministerstva životního prostředí provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí, se sídlem Praha 10, Litevská 8, Praha 10, která je příspěvkovou organizací MŽP.

Cílem Databáze MA21 je poskytnout municipalitám jednoduchý nástroj pro prezentaci jimi naplňované úrovně procesu MA21 dle oficiálně stanovených podmínek. CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jako správce databáze zajišťuje odbornou kontrolu informací, které jsou do Databáze MA21 plněny a zároveň poskytuje municipalitám při plnění asistenční pomoc.

Význam kritérií MA21

  • města, obce i regiony budou moci dle jasně definovaných parametrů prokázat, že v praxi uplatňují MA21 a na jaké úrovni MA21 se nacházejí,
  • sledování stavu procesu MA21 pomocí Kritérií MA21 může být využíváno jako podpůrný prostředek pro žádosti o granty EU a o podporu z vybraných dotačních titulů jednotlivých resortů či krajů (aktivní MA21 budou mít do budoucna větší šanci na tyto zdroje a dotace dosáhnout). 

 

 

(převzato z portálu www.ma21.cz)