Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

MA21 plnění kriterií - přehledové tabulky jednotlivých kategorií


Plnění kriterií MA21 na portálu ma21.cenia.cz  

KATEGORIE  ZÁJEMCI

 

Č.

 

KRITÉRIUM

UKAZATEL

LIMIT

i

Zájem o zápis do evidence MA21

Vyplnění registračního formuláře do Databáze MA21

ANO / NE

ii

Kontaktní osoba MA21

Stanovení kontaktní osoby – zástupce právnické osoby

ANO / NE

iii

Zpětná vazba o stavu MA21

Pravidelné potvrzení zájmu o evidenci v databázi MA21

ANO / NE


KATEGORIE  D

Kontrola odborné správnosti doložených dokumentů v kategorii „D“ je zajištěna prostřednictvím CENIA a následně prostřednictvím „veřejné“ kontroly.

 

Č.

 

KRITÉRIUM

Č. UKAZATELE

UKAZATEL

LIMIT

DOKUMENTACE

PŘÍLOHA (DŮKAZ)

1.

Organizační struktura MA21

1.1

Ustanovení zodpovědného politika pro MA21

ANO / NE

Příjmení, jméno, titul:

Funkce:

Kontaktní e-mail:

Kontaktní telefon:

 • Elektronická verze nebo scan výpisu z usnesení zastupitelstva o ustanovení zodpovědného politika

1.2

Ustanovení koordinátora MA21 (v rámci úřadu či organizace zřízené / pověřené obcí)

ANO / NE

Příjmení, jméno, titul:

Funkce:

Kontaktní e-mail:

Kontaktní telefon:

 • Elektronická verze nebo scan výpisu z usnesení zastupitelstva o ustanovení koordinátora nebo náplň práce koordinátora nebo smlouva o koordinaci mezi obcí a pověřenou organizací

1.3

Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán)

ANO / NE

Název skupiny pro MA21:

Datum ustanovení skupiny pro MA21:

 • Elektronická verze seznamu členů skupiny pro MA21 a subjektů, které členové zastupují

2.

Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)

2.1

Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)

Minimálně 1 plánovací akce za rok

Název plánovací akce 1:

Téma / obsah akce 1:

Termín akce 1:

 • Elektronická verze zápisu nebo záznamu k proběhlé plánovací akci 1

 • Fotodokumentace – nepovinná příloha

3.

Prezentace činností a výstupů MA21

3.1

Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21

Informace o aktuálních aktivitách v daném roce na webu

Webový odkaz na stránku s informacemi o MA21

 

3.2

Uveřejňování zpráv o MA21 v místních / regionálních / celostátních médiích

Minimálně 2 zprávy v médiích za rok

Název článku 1:

Datum publikování článku 1:

Název média:

 

Název článku 2:

Datum publikování článku 2:

Název média:

 • Scan článku 1

 • Scan článku 2

4.

Spolupráce / partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru

4.1

Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21

Minimálně 1 společná aktivita za rok

Název společné aktivity 1:

Téma / obsah aktivity 1:

 • Elektronická zpráva o společné aktivitě zástupců občanského, veřejného a podnikatelského sektoru nebo scan prezenční listiny nebo článku nebo smlouvy o partnerství v projektu nebo elektronická verze seznamu členů skupiny pro MA21 (aktivita 1)


KATEGORIE C

Kontrola odb. správnosti doložených dokumentů v kategorii „C“ a souhlas se splněním kategorie jsou zajišťovány prostřednictvím členů PS MA21. Ti jsou o postupu města/obce/regionu do této kategorie informováni ze strany CENIA a je jim vymezena lhůta 10ti pracovních dnů, kdy mohou doloženou dokumentaci připomínkovat či rozporovat. Případné připomínky jsou shromažďovány po tuto dobu prostřednictvím CENIA a následně zaslány dané municipalitě k vypořádání. Až po uplynutí kontrolní lhůty je městu/obci/regionu kategorie uznána za splněnou (nejsou-li ke kvalitě obsažené dokumentace žádné připomínky).

 

Č.

 

KRITÉRIUM

Č. UKAZATELE

UKAZATEL

LIMIT

DOKUMENTACE

PŘÍLOHA (DŮKAZ)

5.

Oficiální orgán samosprávy pro MA21

5.1

Ustanovení / existence orgánu rady / zastupitelstva pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru

ANO / NE

 

Minimálně 1 zástupce z každého sektoru

Název orgánu:

Datum ustavení orgánu:

 • Elektronická verze nebo scan výpisu z usnesení rady / zastupitelstva o ustanovení nebo pověření orgánu

 • Seznam členů oficiálního orgánu pro MA21 vč. subjektů, které zastupují

6.

Oficiálně schválený dokument k MA21 (deklarace, charta apod.)

6.1

Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem obce

ANO / NE

Název dokumentu:

Datum schválení dokumentu:

 • Elektronická verze nebo scan výpisu z usnesení zastupitelstva o schválení dokumentu

 • Elektronická verze dokumentu

7.

Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21

7.1

Pořádání osvětových kampaní a akcí k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.)

Minimálně 1 kampaň nebo akce za rok

Název kampaně/akce:

Datum konání kampaně/akce:

Pořadatel kampaně/akce:

Partneři kampaně/akce:

Odhad počtu účastníků:

 • Elektronická verze tiskové zprávy / článku k proběhlé kampani / akci

 • Fotodokumentace – nepovinná příloha

8.

Sledování a hodnocení procesu MA21

8.1

Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 nebo akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem obce

ANO / NE

Název zprávy/akčního plánu:

Datum projednání zpráva/akčního plánu:

 • Elektronická verze nebo scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o projednání nebo schválení dokumentu

 • Elektronická verze dokumentu

9.

Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy

9.1

Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z komunitního plánování radou nebo zastupitelstvem obce (možno jednorázová i systematická podpora)

Minimálně 1x za rok

Projekt / aktivita:

Oblast využití finanční podpory:

 • Elektronická verze nebo scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o schválení finanční podpory

10.

Pravidelné veřejné fórum UR/MA21 k celkovému rozvoji obce

10.1

Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji obce

Minimálně 1x za rok

Datum konání fóra:

Počet účastníků fóra:

 • Elektronická verze výstupu zápisu z fóra – komunitní plán nebo komunitní vize rozvoje

 • Scan prezenční listiny

 • Fotodokumentace – nepovinná příloha


KATEGORIE B

Kontrola odb. správnosti doložených dokumentů v kategorii „B“ a postupu municipality dle deklarovaných zásad MA21 je prováděna přímo na místě v daném městě/obci/regionu za účasti odborné komise složené se zástupců PS MA21. Součástí splnění kategorie „B“ je zároveň obhajoba“ postupu města/obce/regionu v rámci standardního zasedání PS MA21.

 

Č.

 

KRITÉRIUM

Č. UKAZATELE

UKAZATEL

LIMIT

DOKUMENTACE

PŘÍLOHA (DŮKAZ)

11.

Strategie UR města / obce nebo strategický plán rozvoje města / obce respektující principy UR

11.1

Strategie UR města / obce nebo strategický plán k UR schválený zastupitelstvem města / obce

ANO / NE

Název dokumentu:

Datum schválení dokumentu:

 • Elektronická verze nebo scan výpisu z usnesení zastupitelstva o schválení dokumentu

 • Elektronická verze dokumentu

12.

Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR města / obce nebo strategickým plánem rozvoje města / obce respektujícím principy UR

12.1

Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města / obce

Prohlášení o naplňování principů UR uvedeno minimálně v 1 platné dílčí koncepci

Název dokumentu:

Datum schválení dokumentu:

 • Elektronická verze nebo scan výpisu z usnesení zastupitelstva o schválení dokumentu (koncepce)

 • Elektronická verze dokumentu (koncepce)

13.

Systém finanční podpory města / obce pro realizaci opatření MA21

13.1

Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 radou nebo zastupitelstvem města / obce

ANO / NE

Datum usnesení o schválení systému finanční podpory:

 

Typ systému finanční podpory (např.: grantový systém apod.):

 • Elektronická verze nebo scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o schválení systému finanční podpory

 • Elektronická verze přehledu obastí zahrnutých do systému finanční podpory

14.

Získávání externích zdrojů pro rrealizaci MA21

14.1

Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 (externí dotace, granty aj.)

Minimálně 1 aktivní externí zdroj nebo podaná žádost v roce

Název externího finančního zdroje:

Výše finanční podpory:

Název projektu:

Nositel projektu:

 • Scan smlouvy nebo jiného dokumentu o poskytnutí finanční podpory nebo scan dokladu o podání odpovídající projektové žádoti nebo scan doložení partnerství obce na odpovídajícím projektu mikroregionu / kraje

15.

Stanovení a sledování vlastních indikátorů MA21

15.1

Stanovení a sledování vlastních indikátorů vyplývajících z komunitního plánování

ANO / NE

Celkový počet sledovaných indikátorů:

 • Elektronický přehled sledovaných indikátorů (popř. odkaz na webové stránky, kde je přehled k nalezení)

16.

Sledování mezinárodně standardizovaných indikátorů UR

16.1

Sledování mezinárodních indikátorů UR

ANO / NE

Celkový počet sledovaných indikátorů:

 • Elektronický přehled sledovaných indikátorů (popř. odkaz na webové stránky, kde je přehled k nalezení)

17.

Certifikované proškolení koordinátora MA21

17.1

Absolvování případně aktuální účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro koordinátory MA21

ANO / NE

Datum absolvování nebo zahájení akreditovaného školení:

 

Jméno a příjmení školené osoby:

 

Číslo akreditace vzdělávacícho programu:

 

Název školící instituce:

 • Scan potvrzení o absolvování nebo aktuální účasti v akreditovaném vzdělávání od školicí instituce

18.

Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21

18.1

Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce regionálního / celostátního významu, příp. veřejně přístupné databáze

ANO / NE

Název akce / databáze, kde byly příklady dobré praxe prezentovány:

 

Datum, kdy byly příklady dobré praxe na akci / v databázi prezentovány:

 • Elektronická prezentace (ppt prezentace nebo popis) příkladů dobré praxe nebo odkaz na elektronický popis příkladů dobré praxe v rámci veřejně přístupné databáze


KATEGORIE A

Kategorie „A“ je možno splnit až poté, co město/obec/region ve 3 po sobě jdoucích letech úspěšně obhájí kategorii „B“. Kontrola odborné správnosti doložených dokumentů v kategorii „A“ a postupu municipality dle deklarovaných zásad MA21, je prováděna přímo na místě v daném městě/obci/regionu za účasti odborné komise složené ze zástupců PS MA21. Součástí splnění kategorie „A“ je zároveň obhajoba“ postupu města/obce/regionu v rámci standardního zasedání PS MA21.

 

Č.

 

KRITÉRIUM

Č. UKAZATELE

UKAZATEL

LIMIT

DOKUMENTACE

PŘÍLOHA (DŮKAZ)

19.

Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR

19.1

Ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce

ANO / NE

Název orgánu:

Datum ustavení orgánu:

 • Elektronická verze nebo scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o ustanovení nebo pověření orgánu

20.

Management kvality v rámci veřejné správy

20.1

Zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadu města/obce (např.: ISO, CAF, EMS, EMAS)

ANO / NE

Název certifikace:

Datum získání certifikace:

 • Scan certifikátu systému řízení kvality činnosti úřadu

21.

Principy UR jsou v obci prakticky uplatňovány

21.1

Udržení/zlepšování stávajícího stavu a vlivu na UR (dle vlastních nebo standardizovaných indikátorů)

Zjištění stavu / vlivu min. 1x za 3 roky

Datum posledního provedení sledování stavu udržitelnosti:

 • Elektronická verze zprávy o vývoji stavu / vlivu na UR dle sledovaných indikátorů

21.2

Udržení/zlepšování spokojenosti obyvatel s kvalitou života v obci a s procesem MA21

Zjištění stavu min. 1x za 3 roky

Datum poslední provedené analýzy (ankety / průzkumu) spokojenosti obyvatel:

 • Elektronická zpráva o výsledcích analýzy (ankety / průzkumu) spokojenosti obyvatel


 

(převzato z portálu www.ma21.cz