Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Nové Město na Moravě - aktuality

Subscribe to Nové Město na Moravě - aktuality feed
 
Updated: 2 hours 13 min ago

Velikonoce v muzeu – výstava, jarmark, výtvarné dílny

5. April 2022 - 10:06

Zveme vás na zahájení výstavy kraslic paní Miloslavy Gregorové z Nového Města na Moravě ve středu 13. dubna v 17:00 hodin ve výstavním sále muzea. Neuklízejte a přijďte si udělat Škaredou středu hezkou tím, že se potěšíte malovanými, voskovanými či děrovanými kraslicemi paní Gregorové a také si nějakou pod jejím vedením vyrobíte.

Po dvouleté pauze se letos můžete opět těšit na velikonoční jarmark, který bude v muzeu probíhat na Zelený čtvrtek 14. dubna od 9:00 do 16:30 hodin. Svoji účast přislíbili příznivci tradičních řemesel z blízka i z daleka. Až z Blatnice přijede s tradičními slováckými kraslicemi paní Čiháková, paní Hrabovská, jejíž slámou zdobené kraslice jsou nepřekonatelné, je ze Želetavy, paní Jaklová z Chotěboře (skaroupky.cz) předvede kraslice vrtané, zdobené voskovou batikou i takzvané „zeláky“, které vznikají po vzoru prababiček leptáním šťávou ze zelí. Techniku vyškrabávání kraslic předvede paní Stehlíková ze Svitav a děrování zase paní Bartošová ze Skutče. Perníčky bude zdobit paní Krejčová z Pikárce a pomlázku vám uplete, případně techniku naučí oblíbený pan Bureš ze Svratky. Chybět nebude ani paní Blažková s výrobky ze šustí a paní Studená z Kuklíku a paní Pelarová ze Žďáru předvedou drátování.

Výtvarnou dílnu povedou Chaloupky o.p.s., se kterými si na svůj sváteční stůl můžete vyrobit tradiční létečko.

 

 

55. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

5. April 2022 - 9:20
Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 55. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 28.3.2022
od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová Omluveni: <dle prezenční listiny> Nepřítomni: <dle prezenční listiny> Hosté: Mgr. Petr Hanych Předsedající: Michal Šmarda Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

Mgr. Helena Šustrová se omluvila ze schůze v době od 15:05 do 16:08.

 

Číslo
bodu Bod
Komentář 1. 1/55/RM/2022 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že program byl rozšířen o body
č. 27 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace -SH ČMS v Pohledci
č. 28 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – HigBic s.r.o.
č. 29 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace -TAJV, z. s.
č. 30 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Spolek rodičů při ZŠ Pohledec
č. 31 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Billiard Club
č. 32 1.ZŠ – žádost o udělení výjimky z počtu žáků
č. 33 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Akvarteto z.s.
č. 34 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Novocantus z.s.
č. 35 Dětská hřiště – pořízení nových herních prvků
č. 36 Smuteční síň – zadávací podmínky architektonické soutěže
č. 37 Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků v k.ú. NMNM (ZD NMNM)

a z programu je stažen bod č. 7 VZ „Opravy místních komunikací v Novém Městě na Moravě v roce 2022“ :

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2021
4. Inventarizační zpráva za rok 2021
5. Dar uměleckých děl Horácké galerii
6. VZ „Oprava chodníků v místní části Rokytno“
7. VZ „Opravy místních komunikací v Novém Městě na Moravě v roce 2022″ – STAŽENO
8. VZ “ Dodávka dopravních požárních automobilů“
9. SoD „Výměna oken v č.p. 12 v Novém Městě na Moravě a osazení vstupních dveří v č.p. 8 ve Slavkovicích“
10. Smlouva o dílo „Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě- část 1, část 2“
11. Most na ul. Dukelská – oprava
12. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
13. DDM – výsledky inspekční činnosti
14. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
15. NSS – žádost o udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny na rekonstrukci zázemí pro pracovníky v sociálních službách.
16. Nákup konvektomatů pro školní jídelnu I.ZŠ
17. I.ZŠ – žádost o schválení přijetí účelového daru
18. Seznam dětí pro poskytnutí daru
19. Dispozice s majetkem – pronájem STL plynovodu a přípojek ul. Masarykova
20. Dispozice s majetkem – výpověď z nájemní smlouvy – p.č. 23 (154 m2) v k.ú. Olešná na Moravě
21. Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Petrovice u NMNM
22. Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č. 180 (15 m2) x p.č. 178 (15 m2) v k. ú. Rokytno na Moravě
23. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 173/2 – 38 m2 v k.ú. Jiříkovice u NMNM
24. Dispozice s majetkem – věcná břemena k.ú. NMNM, Jiříkovice u NMNM – EGD, Cetin, Satt (Masarykova, Horní Dvůr)
25. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
26. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:33 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu a zároveň konstatoval, že záznam z minulé schůze rady byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 2. 2/55/RM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 3. 3/55/RM/2022 Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2021

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit nabytí majetku pořízeného vlastní činností v roce 2021 dle přílohy tohoto materiálu,  v celkové hodnotě 12.445.038,68 Kč.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Koutník
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 4. 4/55/RM/2022 Inventarizační zpráva za rok 2021

I. Rada města schvaluje

1. výsledky inventarizace za rok 2021 dle předložené inventarizační zprávy uvedené v příloze č. 1, 2, 3, 4

2. vyřazení dlouhodobého majetku dle přílohy č.3

3. vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku dle přílohy č.4

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jitka Fialová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 5. 5/55/RM/2022 Dar uměleckých děl Horácké galerii

I. Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi městem jako dárcem a Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 1, IČ: 00167959 jako obdarovaným, jejím předmětem budou movité věci – umělecká díla uvedená v příloze materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Koutník. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Koutník
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 6. 6/55/RM/2022 VZ „Oprava chodníků v místní části Rokytno“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava chodníků v místní části Rokytno- 1.etapa“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Oprava chodníků v místní části Rokytno- 1.etapa“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Oprava chodníků v místní části Rokytno- 1.etapa“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích  dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a  následného zveřejnění nového výběrového řízení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 7. VZ „Opravy místních komunikací v Novém Městě na Moravě v roce 2022“ – STAŽENO

 

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady stažen na žádost zpracovatele z programu. Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování: 8. 7/55/RM/2022 VZ „Dodávka dopravních požárních automobilů“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na dodávky „Dodávka dopravních požárních automobilů“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

– složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dodávka dopravních požárních automobilů“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Dodávka dopravních požárních automobilů“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení řízení, uzavření kupních smluv nebo případného zrušení veřejné zakázky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 9. 8/55/RM/2022 SoD „Výměna oken v č.p. 12 v Novém Městě na Moravě a osazení vstupních dveří v č.p. 8 ve Slavkovicích“

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo mezi městem a dodavatelem AGOS stavební a.s. Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov, IČ: 46679626, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Výměna oken v č.p. 12 v Novém Městě na Moravě a osazení vstupních dveří v č.p. 8 ve Slavkovicích“ za cenu 649 990,000 Kč včetně DPH dle přiloženého návrhu smlouvy o dílo a pověřuje starostu města Michala Šmardu a v případě jeho nepřítomnosti místostarostu města Stanislava Marka a místostarostu města Bc. Jaroslava Lemperu k případným změnám smlouvy, zrušení veřejné zakázky nebo k uzavření smlouvy s dodavatelem umístěným na dalším místě.

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Krejčí a Ing. Fila. Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 10. 9/55/RM/2022 Smlouva o dílo „Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě- část 1, část 2“

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce „Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě- část 1“ se zhotovitelem TOMERO s.r.o., Hasičská 507/11, 682 01 Vyškov, IČ: 02560178 dle přílohy č.1 materiálu a pověřuje starostu Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k podpisu případných dodatků ke smlouvě o dílo.

II. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce „Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě- část 2“ se zhotovitelem TOMERO s.r.o., Hasičská 507/11, 682 01 Vyškov, IČ: 02560178, dle přílohy č.2 materiálu a pověřuje starostu Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k podpisu případných dodatků ke smlouvě o dílo.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Mgr. Krejčí. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 11. 10/55/RM/2022 Most na ul.Dukelská – způsob opravy mostu

I. Rada města revokuje

usnesení č. 35/21/RM/2016 ze dne 21.03.2016 „řešit opravu mostu na ul.Dukelská s obousměrnou dvojpruhovou komunikací na mostě + rozšíření pěší trasy na straně po proudu vodoteče“.

II. Rada města schvaluje

řešit opravu mostu na ul. Dukelské s obousměrnou dvojpruhovou komunikací na mostě + vytvoření pěší trasy na obou stranách mostu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Ing. Kubík. Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 12. 11/55/RM/2022 Informace o průběhu investičních akcí města 2022

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2022.

II. Rada města ukládá

odboru INV zapracovat projekční přípravu zastávek MHD pro lokalitu Brožkův kopec a Holubka do rozpočtu 2023.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Ing. Kubík a M. Hemza. Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 13. 12/55/RM/2022 DDM – výsledky inspekční činnosti

I. Rada města bere na vědomí

– výsledky a závěry inspekční činnosti ČŠI, která provedla inspekční činnost v Domě dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě v souladu s § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 a č. 2

– opatření DDM NMNM k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti ČSI na základě Protokolu o kontrole čj. ČŠIJ-1190/21-J ze dne 7.12.2021 a Inspekční zprávy čj. ČŠIJ-1189/21-J ze dne 7.12.2021 dle přílohy č. 3

II. Rada města ukládá

ředitelce DDM předložit návrhy na přijetí organizačních, personálních, metodických a jiných změn vedoucích k odvrácení negativního trendu počtu účastníků

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po vzájemné diskuzi upravit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Bc. Alena Sobotková. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 14. 13/55/RM/2022 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č.74 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „B“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě p. ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena p.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě a p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem Svojanov░░ .

II. Rada města bere na vědomí

předložený přehled žadatelů o byt na Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Ing. Mgr. Janů. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 15. 14/55/RM/2022 NSS – žádost o udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny na rekonstrukci zázemí pro pracovníky v sociálních službách.

I. Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci v rámci projektu Investujeme v sociálních službách 2022 pro Novoměstské sociální služby, Žďárská 68, Nové Město na Moravě.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Ing. Mgr. Janů. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 16. 15/55/RM/2022 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1 000 Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkové poukázky na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petra Tulisová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 17. 16/55/RM/2022 Nákup konvektomatů pro školní jídelnu I.ZŠ

I. Rada města revokuje

usnesení 7/54/RM/2022 ve znění:

„Rada města schvaluje nákup konvektomatů ze strany města pro školní jídelnu 1. ZŠ Nové Město na Moravě od GOZ GASTRO s.r.o., IČ: 28302672, Olomoucká 888/14, 627 00 Brno, dle přiložené nabídky ze dne 19.2.2022.“

II. Rada města schvaluje

nákup konvektomatů ze strany města pro školní jídelnu ZŠ Nové Město na Moravě Vratisl. nám. 124  od GOZ GASTRO s.r.o., IČ: 28302672, Olomoucká 888/14, 627 00 Brno, dle přiložené nabídky č. 2 ze dne 21.3.2022.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 18. 17/55/RM/2022 I.ZŠ – žádost o schválení přijetí účelového daru

I. Rada města schvaluje

přijímání účelově určených finančních darů ze strany Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, jako obdarovaného od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.., IČ: 24231509 jako dárce, za účelem hrazení stravného ve školní jídelně obdarovaného pro potřebné žáky do 30.6.2022

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová. Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 19. 18/55/RM/2022 1.ZŠ – žádost o udělení výjimky z počtu žáků

I. Rada města povoluje

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě 7.B Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, za předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 20. 19/55/RM/2022 Dispozice s majetkem – pronájem STL plynovodu a přípojek ul. Masarykova

I. Rada města schvaluje

návrh smlouvy o nájmu plynárenského zařízení „STL plynovod a STL plynovodní přípojky nově vybudované v rámci výstavby akce II/36, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“ mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravěˇ, IČ: 00294900 (na straně pronajímatele) a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (na straně nájemce) dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování. Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 21. 20/55/RM/2022 Dispozice s majetkem – výpověď z nájemní smlouvy – p.č. 23 (154 m2) v k.ú. Olešná na Moravě

I. Rada města schvaluje

podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 1.10.2008, uzavřené mezi městem, jakožto pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Brno, jakožto nájemcem, na pronájem p.č. 23 v k.ú. Olešná na Moravě – dle přílohy.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 22. 21/55/RM/2022 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to jak následuje: p.č. 510/4 (2645 m2), p.č. 209/2 (77 m2), p.č. 508/2 (5 m2) a p.č. 506/4 (134 m2) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  592 31 Nové Město na Moravě do majetku města  a pozemek p.č. 362/9 (3673 m2) z majetku města do majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, bez jakýchkoliv finančních doplatků obou smluvních stran s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 23. 22/55/RM/2022 Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č. 180 (15 m2) x p.č. 178 (15 m2) v k. ú. Rokytno na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě, a to jak následuje:

–  převod části p. č.180 o výměře 15 m2 (dle GP p. č. 180/2) z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Praha 5 v podílu id. 1/2 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Praha 5 v podílu id. 1/2

– převod části p. č. 178 o výměře 15 m2 (dle GP p.č. 178/2) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Praha 5 v podílu id. 1/2 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Praha 5 v podílu id. 1/2 do majetku města s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 24. 23/55/RM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 173/2 – 38 m2 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 173/2 o výměře 38 m2  v k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to paní ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Jiříkovice░░ , za dohodnutou kupní cenu  7.600,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 25. 24/55/RM/2022 Dispozice s majetkem – věcná břemena k.ú. NMNM, Jiříkovice u NMNM – EGD, Cetin, Satt (Masarykova, Horní Dvůr)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č. 308, 358, 364/2, 367/1 v k.ú. Nové Město na Moravě,  umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, rozpojovací skříně v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků   p.č.2610/7 a 2610/4 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN  v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ: 002 94 900) trpět na části pozemku p.č. 1095 v k.ú. Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČ: 040 84 063, zastoupena společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253.  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 500 Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků p.č. 343/4, 202/1, 335, 215, 189, 26/1, 179/1, 157, 398/1, 9/2, 9/1, 26/1, 10/3, 218/3, 154/1, 149, 153, 134, 54/11, 53/3, 54/1, 68/4, 89/1, 109, 511/5, 252/9, 251/2,258, 166/1 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě zřízení a provozování optického kabelového rozvodu – „Nová NGA síť Satt, NIO 14, část Jiříkovice“ a v právu oprávněného z věcného břemene vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním tohoto zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11,Žďár nad Sázavou, IČ: 607 49 105, na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 285.150 Kč + DPH.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 26. 25/55/RM/2022 Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků v k.ú. NMNM (ZD NMNM)

I. Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy na pacht nemovitých věcí ve vlastnictví města, a to pozemků parc. č. 3055/9 o výměře 13 336 m2, část parc. č. 3055/10 o výměře 10.300 m2, část parc. č. 3055/12 o výměře 6.200 m2, část parc. č. 3055/11 o výměře 17.300 m2, parc. č. 3055/13 o výměře 13.000 m2,část  parc. č. 3041/2 o výměře 9.200 m2, část parc. č. 2527 o výměře 120 m2, část parc. č. 2528  o výměře 3.700m2, část parc. č. 2559  o výměře 1.700 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě, družstvo, se sídlem Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 001 44 924  jako pachtýři na dobu neurčitou, s roční výpovědní dobou a roční výši pachtovného 26.200 Kč s inflační doložkou, a to za účelem provozování zemědělské činnosti.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

  Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 27. 26/55/RM/2022 Dětská hřiště – pořízení nových herních prvků

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto městem a Hřiště 8D s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 04436857, jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je dodávka a montáž herních prvků, dopadové plochy a mobiliáře na dětských hřištích v Novém Městě na Moravě s realizací do 30.06.2022, za cenu 774.044 Kč vč. DPH, a to na základě Nabídky č. 220328-2N ze dne 28.03.2022.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato 28. 27/55/RM/2022 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí 1. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas 2. předloženou zprávu z jednání komise kulturní a společenské 3. předloženou zprávu z jednání komise dopravní a majetkové II. Rada města pověřuje 1. Ing. Tomáše Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro mládež, sport a volný čas 2. Mgr. Helenu Šustrovou, členku RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise kulturní a společenské 3. Bc. Jaroslava Lemperu, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise dopravní a majetkové

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Ing. Ošmerová. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 29. 28/55/RM/2022 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace -SH ČMS v Pohledci

I. Rada města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů v Pohledci, se sídlem Pohledec 165, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 48898228 na podporu činnosti v oblasti protipožární ochrany a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem Sborem dobrovolných hasičů v Pohledci, se sídlem Pohledec 165, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 48898228 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2022 v částce 10 tis. Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví sport a zájmová činnost.

 

J. Lempera, místostarosta města, navrhl po vzájemné diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Ing. Ošmerová. Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 30. 29/55/RM/2022 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – HigBic s.r.o.

I. Rada města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč společnosti HigBic s.r.o. se sídlem Veselí nad Moravou, Na Hrázi 244, PSČ 69801, IČ: 29208521  na úhradu organizačních nákladů spojených s pořádáním 13. ročníku sportovně-charitativní cyklotour Na kole dětem ve dnech  01.06.- 11.06. 2022 a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem HigBic s.r.o. se sídlem Veselí nad Moravou, Na Hrázi 244, PSČ 69801, IČ: 29208521 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2022 v částce 10 tis. Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví sport a zájmová činnost.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Ing. Ošmerová. Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 31. 30/55/RM/2022 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace -TAJV, z. s.

I. Rada města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 4.000,- Kč společnosti TAJV, z.s. se sídlem Sportovní 158, PSČ 29001, Poděbrady, IČ: 9287094 na úhradu organizačních nákladů spojených s pořádáním Sportovního dne mládeže s TAJV v Novém Městě na Moravě a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem TAJV, z.s. se sídlem Sportovní 158, PSČ 29001, Poděbrady, IČ: 9287094 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2022 v částce 4 tis. Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví sport a zájmová činnost.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Ing. Ošmerová. Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 32. 31/55/RM/2022 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Spolek rodičů při ZŠ Pohledec

I. Rada města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace na mimoškolní aktivity ve výši 11.500,- Kč Spolku rodičů při ZŠ Pohledec, se sídlem Pohledec 43, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 65759915 na podporu pravidelných a jednorázových aktivit s dětmi a mládeží a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem Spolku rodičů při ZŠ Pohledec, se sídlem Pohledec 43, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 65759915 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2022 v částce 11.500,- Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví sport a zájmová činnost.

 

J. Lempera, místostarosta města, navrhl po vzájemné diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Ing. Ošmerová. Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 33. 32/55/RM/2022 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Billiard Club

I. Rada města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 2.000,- Kč společnosti Billiard Club Nové Město na Moravě z.s., se sídlem Petrovická 857, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 69001626 na úhradu pronájmu pronajatých prostor klubu a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem společností Billiard Club Nové Město na Moravě z.s., se sídlem Petrovická 857, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 69001626 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2022 v částce 2 tis. Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví sport a zájmová činnost.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Ing. Ošmerová. Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 34. 33/55/RM/2022 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Akvarteto z.s.

I. Rada města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč společnosti Akvarteto z.s.. se sídlem Bočkova č.p. 257, PSČ 593 01 Bystřice n.P., IČ: 8595470 na náklady spojené s nastudováním a provedením koncertu duchovní hudby a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem Akvarteto z.s.. se sídlem Bočkova č.p. 257, PSČ 593 01 Bystřice n.P., IČ: 8595470 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2022 v částce 5000.- Kč z odvětví odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky.

J. Lempera, místostarosta města, navrhl po vzájemné diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Ing. Ošmerová. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 35. 34/55/RM/2022 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Novocantus z.s.

I. Rada města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 30.000,- Kč společnosti Novocantus, z.s.. se sídlem Wolkerova 1250, PSČ 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 05031109 na náklady spojené s festivalem komorní hudby Pódium NMNM a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem Novocantus, z.s.. se sídlem Wolkerova 1250, PSČ 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 05031109 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2022 v částce 30 tis. Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky.

J. Lempera, místostarosta města, navrhl po vzájemné diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Ing. Ošmerová. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 36. 35/55/RM/2022 Smuteční síň – zadávací podmínky architektonické soutěže

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení architektonické soutěže na studii Smuteční síně v Novém Městě na Moravě  v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh soutěžních podmínek

– předložený návrh zadání s ohledem na architektonické, urbanistické a dopravní vazby

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci architektonické soutěže „Smuteční síň Nové Město na Moravě“

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová. Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 37. 36/55/RM/2022 Diskuze

I. Rada města jmenuje

podle ust. § 102 odst. 2) písm h) zákona č. 128/2000 Sb.,, o obcích, v platném znění, s účinností od 1.4.2022 členem Komise bytové pana Rostislava Šibora, ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta

Stanislav Marek
místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:

Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Den vody v družině

4. April 2022 - 14:34

I v České republice se vinou extrémních výkyvů počasí stává voda stále vzácnější. Proto ji musíme chránit, šetřit s ní a recyklovat. O tom všem jsme si ve školní družině povídali.  A nejen to.

Světový den vody připadá na 22. března, ale my jsme se tomuto důležitému tématu věnovali celý týden a soutěžili jsme. Děti si poradily s koloběhem vody v přírodě, s kvízem, s křížovkami, s vodnickým počítáním, s vodní spojovačkou i bludištěm. Mladší děti vyráběly zápich do květináče v podobě kapky, starší děti vodní závěs do okna. Za každý splněný úkol získaly body, které se na konci týdne sečetly.

Pak už jen všichni netrpělivě čekali, jak to dopadne. Děti se ve všech odděleních školní družiny snažily, takže odměnu nedostali jenom vítězové, ale všichni účastníci vodní soutěže.

Radka Maděrová